Ang Kahalagahan ng Diphtheria Vaccine para sa mga Matanda

Ang bakuna sa diphtheria ay hindi lamang mahalagang ibinibigay sa mga bata, kundi pati na rin sa mga matatanda. Ang dahilan, ang madaling nakakahawang sakit na ito ay maaari ring umatake sa mga matatanda na hindi pa nakatanggap ng bakuna sa diphtheria. Bukod sa madaling nakakahawa, ang diphtheria ay maaari ding magdulot ng pinsala sa mga organo ng katawan.

Ang dipterya ay sanhi ng impeksiyong bacterial Corynebacterium diphtheriae na umaatake sa lalamunan at ilong. Ang dipterya ay maaaring maging sanhi ng mga sintomas sa anyo ng pag-ubo, ang paglitaw ng isang bukol sa leeg dahil sa namamagang mga lymph node, at ang pagbuo ng isang kulay-abo na puting layer sa lalamunan.

Ang sakit na ito ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin, ito ay sa pamamagitan ng splashes ng plema o laway kapag ang mga taong may diphtheria ay bumahing at umuubo. Dagdag pa rito, maaari ding maipasa ang dipterya kung may humawak sa isang bagay na kontaminado ng bacteria na nagdudulot ng dipterya.

Bagama't madali itong kumalat mula sa isang tao patungo sa isa pa, maiiwasan ang dipterya sa pamamagitan ng pagbibigay ng bakuna sa dipterya.

Pag-iwas sa Diphtheria

Inirerekomenda ng Ministri ng Kalusugan ng Republika ng Indonesia ang pagbibigay ng bakuna sa diphtheria bilang isang pagsisikap na makontrol at maiwasan ang pagkalat ng mga paglaganap ng diphtheria (Mga Pambihirang Pangyayari) sa Indonesia, tulad ng nangyari noong Disyembre 2017.

Sa mga nasa hustong gulang, ang bakuna sa diphtheria ay magagamit kasama ng iba pang mga bakuna sa sakit, katulad ng tetanus at pertussis (Tdap vaccine), o sa tetanus lamang (Td vaccine).

Ang bakuna sa Tdap ay maaaring ibigay sa mga kabataan at nasa hustong gulang na 18–64 taong gulang. Ang bakunang ito ay binibigyan ng 1 beses na may paulit-ulit na dosis kada 10 taon.

Ang pagbabakuna sa dipterya para sa mga nasa hustong gulang ay maaaring gawin sa iba't ibang pasilidad ng kalusugan, kapwa sa mga opisina ng doktor, mga klinika sa pagbabakuna, hanggang sa gobyerno o pribadong ospital.

Mga Matatanda na Nangangailangan ng Bakuna sa Diphtheria

Ang mga sumusunod ay ilang indikasyon o kundisyon kung bakit kailangan ng mga nasa hustong gulang na makakuha ng bakuna sa diphtheria o bakuna sa Tdap:

  • Hindi kailanman nakatanggap ng bakunang Tdap
  • Nakalimutan kung nabigyan ka na ba ng Tdap vaccination o hindi
  • Direktang pakikipag-ugnayan sa mga pasyente ng dipterya
  • Mga matatanda, nakatatanda, at mga babysitter na nag-aalaga ng mga sanggol na wala pang 1 taong gulang
  • Paglalakbay sa diphtheria distribution o outbreak area
  • Nakatira sa iisang bahay, mga kapitbahay, o may/bibisita sa mga may diphtheria
  • Mga bagong ina na hindi pa o nabigyan ng bakuna sa dipterya
  • Buntis sa 27-36 na linggong buntis

Ang bakuna sa diphtheria ay bihirang nagdudulot ng mga side effect. Kung mangyari ang mga side effect, ang mga sintomas ay katulad ng mga pangkalahatang reaksyon ng pagbabakuna, tulad ng pananakit at pamamaga sa lugar ng iniksyon at mababang antas ng lagnat. Ang mga side effect na ito ay karaniwang humupa nang mag-isa sa loob ng ilang araw.

Bilang karagdagan, ang bakuna sa diphtheria ay maaari ding maging sanhi ng mga reaksiyong alerhiya sa ilang mga tao na alerdye sa mga sangkap sa bakunang ito. Kung lumitaw ang mga sintomas ng allergy, kadalasan ay hindi itutuloy ang bakuna.

Ang dipterya ay isang lubhang nakakahawa at mapanganib na sakit. Kung walang paggamot o pagbabakuna, ang sakit na ito ay nagdadala ng mataas na panganib na magdulot ng matinding pinsala sa puso, bato, at nervous system.

Samakatuwid, inirerekumenda na kumuha ka ng bakuna sa dipterya ayon sa iskedyul, siyempre, sa pamamagitan ng pagkonsulta muna sa iyong doktor. Sa pamamagitan ng pagbabakuna sa diphtheria, maaari mo ring maiwasan ang paghahatid ng sakit na ito sa ibang tao.